جدول راهنماي طراحي معماری درمانگاهها (عمومی و تخصصی )

 جدول راهنماي طراحي معماری  درمانگاهها (عمومی و تخصصی )

 

توضيحات سقف نازک کار ي ديوارها نازک کاري کف  مکانيابي و طراحي فضا سطح يا ابعاد تقريبي فضا  (متر مربع) نام فضا
سقف کاذب از نوع رابيتس و اندود سيمانسنگ پلاک صيقلي به ارتفاع ١١٠ سانتيمتر مابقي اندود گج و دو گچه پرداختي ،رنگ روغني ماتسنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سـانتي متر يـاکفپوش وينيلفضا  ، مطلوب و بايد دارا ي رنگهــا ي زيبــا ، نــور مناســب و مبلمــان مناســب باشــد بيمارانبايــد بــه راحــتي  وارد اتــاق معاينه شوند بدون آنکه رفـت وآمد آنها در  اين فضا باعث ايجا د تشويش يا مزاحمت بـرا ي ديگـران شود . طراحي فضا ي انتظار با يد طوري باشد که افراد معلول بـه راحتي بتوانند درون فضا رفـت وآمد کنند . ۴٫٨*۴٫٢

(٢٠ متر مربع)

 

سالن انتظار  ١
 در صورت محدوديت فضا قـسمتي  از فـضا ي پذيرش را به صندوق اختصاص می يابد.سقف کاذب از نوع رابيتس و اندود سيمانسنگ پلاک صيقلي بهارتفاع ١١٠ سانتيمتر مابقي اندود گج و دو گچه پرداختي ،رنگ روغني ماتسنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سـانتي متر يـاکفپوش وينيلمحـل قـرارگيري پـذيرش با يـد درجايي باشد که پرسـنل بتواننـددر تمــام مــدت ورود و خــروج بيماران را کنترل کنند . ٣*٢٫۴

(٧٫٢ متر مربع)

 

پذيرش   ٢
در صــورتي کــه تعــداد پرســنل پذيرش بيش از دو يـا سـه نفـرشود امکان دارد فضاهاي مربـوط به پذيرش و صندوق از هـم جـدا شوند. ٣*٢٫۴

(٧٫٢ متر مربع)

 

 

صندوق  ٣
رنگ روغني

نيم مات

کاشي تا زير سقفسراميک غيرلغزنده ٢*١٫٢

(۴٢٫ متر مربع)

 

سرويس بهداشتي

(بيماران و پرسنل)

 ۴
رنگ روغني

نيم مات

کاشي تا زير سقفسراميک غیرلغزنده ٢٫٧*٢٫٧

(٧٫٣ متر مربع)

 

سرويس معلول  ۵
تهيه گزارشات  پزشـکي ، کارهـا ي  بيمـه وکتابداري در ا ي ن دفاتر انجام مي شود .سقف کاذب از نوع رابيتس و اندود گچ و خاک و گچقرنيز سنگ پلاک به ارتفاع ١٠

سانتيمتر مابقي اندود گچ ودوگچه پرداختي + رنگ روغني مات

سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سانتيمتر ٣*۴

(١٢ متر مربع)

 

دفاتر اداري   ۶
سقف کاذب از نوع رابيتس و اندود گچ و خاک و گچقرنيز سنگ پلاک به ارتفاع ١٠

سانتيمتر مابقي

اندود گچ و دوگچه پرداختي + رنگ روغني مات

سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سانتيمتر ٣*۴

(١٢ متر مربع)

 

اتاق بايگاني  ٧
توضيحات سقف نازک کار ي ديوارها نازک کاري کف  مکانيابي و طراحي فضا سطح يا ابعاد تقريبي فضا  (متر مربع) نام فضا
سقف کاذب از جنس صفحات گچ

(کناف و يا مشابه)

قرنيز سنگ پلاک به ارتفاع ١٠

سانتيمتر مابقي

اندود گچ و دوگچه پرداختي + رنگ روغني مات

سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سـانتي متر يـاکفپوش وينيلدراين اتاق ، آمـوزش بيمـاران نيز انجام مي شود . ۴٫٢*٣٫۶

(۵١ متر مربع)

 

اتاق تنظيم

خانواده 

 ٨
سقف کاذب از جنس صفحات گچ

(کناف و يا مشابه)

قرنيز سنگ پلاک به ارتفاع ١٠

سانتيمتر مابقي

اندود گچ و دوگچه پرداختي + رنگ روغني مات

سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سانتيمتر ٣*٣

(٩ متر مربع)

 

اتاق سرپرست

درمانگاه 

 ٩
سقف کاذب از جنس

پانل هاي آنتي باکتريال

قرنيز سنگ پلاک به ارتفاع ١٠

سانتيمتر + سنگ به ارتفاع ١٠٠

سانتيمتر + اندود گچ و دوگچه

پرداختي + رنگ روغني مات

سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سـانتي متر يـاکفپوش وينيل ۴٫٢*٣

(۶١٢٫ متر مربع)

 

اتاق واکسيناسيون  ١

 ٠

سقف کاذب از جنس

پانل هاي آنتي باکتريال

قرنيز سنگ پلاک به ارتفاع ١٠

سانتيمتر + سنگ به ارتفاع ١٠٠

سانتيمتر + اندود گچ و دوگچه

پرداختي + رنگ روغني مات

سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سـانتي متر يـاکفپوش وينيلاتاق تزر يقات و پانسمان زنـان و مردان به تفکيک طراحي شود . ۴٫٢*٣

(۶١٢٫ متر مربع)

 

 اتاق تزريقات وپانسمان 

(زنان و مردان)

١

 ١

سقف کاذب از جنس دامپاکاشي تا زير سقفسراميک غير لغزنده ٢٫۴*٢٫۴

(۶٫٧۵ متر مربع)

 

اتاق تميز  ١

 ٢

سقف کاذب از جنس دامپاکاشي تا زير سقفسراميک غير لغزنده ۴٫٢*٣

(۶١٢٫ متر مربع)

 

اتاق کثيف 

 

 

 

١

 ٣

به دليل اينکه پرستاران مسئول کنترل رفـت وآمد به اتاق معا ينه هستند بهتر است محل اتـاق معاينه درمعرض د يد پرستاران باشد اتاقهـا ي معاينه با يد نزد يک اتاق مشاوره قرار گيرد .

(ترجيحا بهتر است اتاق معا ينـه و مـشاوره ازطريق درب به هم ارتباط داشته باشد .)

سقف کاذب از جنس

پانل هاي آنتي باکتريال

قرنيز به ارتفاع

۰١ سانتيمتر مابقي اندود گچ و دو

گچه پرداختي + رنگ روغني مات

کفپوش و ينيـل يـا سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سانتيمتراين فضا شامل اتاقها ي معا ينـه و مــصاحبه اســت. در اتاقهــاي معاينه نيـازي بـه وجـود نـورطبيعي  نيست و در صورت تما يل به در نظر گرفتن پنجره ، باید درارتفاع ١٢٠ سانتيمتر قرار گـيرد

 

 

 ۶*٣

(١٨ متر مربع)

 

مطب کودکان  ١

 ۴

توضيحات سقف نازک کار ي ديوارها نازک کاري کف  مکانيابي و طراحي فضا سطح يا ابعاد تقريبي فضا  (متر مربع) نام فضا
سقف کاذب از جنس

پانل هاي آنتي باکتريال

قرنيز به ارتفاع

١٠ سانتيمتر مابقي اندود گچ و دو

گچه پرداختي + رنگ روغني مات

سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سـانتي متر يـاکفپوش وينيلاين فضا شامل اتاقهاي معاينـه و مصاحبه است . اتاق مشاوره ميتواند به عنوان اتاق مطالعه واستراحت پزشک نيز مورد استفاده قرار گيرد . بهتراسـت ا يـن اتـاقداراي نور طبيعي باشد . ۶*٣

(١٨ متر مربع)

 

مطب پوست و مو ١

 ۵

سقف کاذب از جنس

پانل هاي آنتي باکتريال

قرنيز به ارتفاع

١٠ سانتيمتر مابقياندود گچ و دو

گچه پرداختي + رنگروغني مات

سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سـانتي متر يـا کفپوش وينيلاين فضا شامل اتاقهاي معاينـه و مصاحبه است . اتاق مشاوره ميتواند به عنوان اتاق مطالعه واستراحت پزشک  نيز مورد استفاده قرار گيرد . بهتراسـت ا يـن اتـاق داراي نور طبيعي باشد . ۶*٣

(١٨ متر مربع)

 

مطب داخلي  ١

 ۶

سقف کاذب از جنس

پانل هاي آنتي باکتريال

قرنيز به ارتفاع

١٠ سانتي متر مابقي اندود گچ و دو

گچه پرداختي + رنگ روغني مات

سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سـانتي متر يـاکفپوش وينيلاين فضا شامل اتاقهاي معاينـه و مصاحبه است . اتاق مشاوره ميتواند به عنوان اتاق مطالعه واستراحت پزشک  نيز مورد استفاده قرار گيرد . بهتراسـت ا يـن اتـاقداراي نور طبيعي باشد . ۶*٣

(١٨ متر مربع)

 

مطب عفوني  ١

 ٧

سقف کاذب از جنس

پانل هاي آنتي باکتريال

قرنيز به ارتفاع

١٠ سانتيمتر مابقي اندود گچ و دو

گچه پرداختي + رنگ روغني مات

سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سـانتي متر يـاکفپوش وينيل اين فضا شامل اتاقهاي معاينه و مصاحبه است.

اين فضا بايد با فـضاهاي ذيـل در ارتباط باشد.

١- اتـاق اسـپيرومتري ٢- اتـاق برونوسکوپي

 

 ۶*٣

(١٨ متر مربع)

 

مطب ريوي  ١

 ٨

سقف کاذب از جنس

پانل هاي آنتي باکتريال

قرنيز به ارتفاع

١٠ سانتيمتر مابقي اندود گچ و دو

گچه پرداختي + رنگ روغني مات

سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سـانتي متر يـا کفپوش وينيلفضاي آزما يـشگاه ر يـوي بـستگي کاملي بـه انـدازه تجهيـزات آن دارد . اگــر درون آزمايــشگاه ريوي کار تنفس درماني هم انجام شــود ، همچــنين فــضاي تشخيــصي بيماريهاي قلبي نيـز در مجموعـه درمانگاه وجود داشته باشد ميتوان اين مجموعه را تحـت عنـوان آزمايشگاه قلبي ريوي ناميد کـه در آن تست هاي عملکـرد  ريـه، تهويـه درمـاني و کارهـاي قلـبي ريــوي انجــام مــي شــود . درصورتيکه برا ي همـه تجهيـزات يـک اتاق بزرگ در نظر گرفتـه شـود بايد فضاها را توسط پـرده يـا پارتيشن از هم جـدا کـرد. در صورتيکه براي فضا ي آزمایشگاه قلبي ريوي پنجره در نظر گرفتـه شود بـس يار مطلـوب اسـت ولي درنظر گرفتن پنجره براي  اين فـضا ضرور ي نيست . ۴٫٢*٣

(۶١٢٫ متر مربع)

 

اتاق تست ريوي اسپيرومتري  ١

 ٩

توضيحات سقف نازک کار ي ديوارها نازک کاري کف  مکانيابي  طراحي و فضا سطح يا ابعاد تقريبيفضا  (متر مربع) نام فضا
سقف کاذب از جنس

پانل هاي آنتي باکتريال

قرنيز به ارتفاع

١٠ سانتيمتر مابقي اندود گچ و دو

گچه پرداختي + رنگ روغني مات

سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سـانتي متر يـاکفپوش وينيل

 

 ۴٫٢*٣

(١٢ متر مربع)

 

اتاق برونوسکوپي  ٢

 ٠

سقف کاذب از جنس

پانل هاي آنتي باکتريال

قرنيز به ارتفاع

١٠ سانتيمتر مابقي اندود گچ و دو

گچه پرداختي + رنگ روغني مات

سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سـانتي متر يـاکفپوش وينيل ۰ ۶*٣

(١٨ متر مربع)

 

مطب گوارش  ٢

 ١

درب ورود اتـــاق بايـــد بـــراي عبـــوربرانکارد مناسب باشد . اتاق اندوسکوپي بايد قابل تار يک شدن باشد : نور اتـاق با يد غير مستقيم باشد .سقف کاذب از جنس

پانل هاي آنتي باکتريال

قرنيز به ارتفاع

١٠ سانتيمتر مابقياندود گچ و دو

گچه پرداختي + رنگروغني مات

کف پوش وينيلاتاق اندوسکوپي با يـد بـه حـدکافي بزرگ باشد تا بتـوان درآنترولي احياء ترولي  اندوسـکوپي ،ترولي حمل لوازم  تميـز و کثيـف ولوازم اندوسکوپي را قـرار داد. يک اتاق اندوسکوپي بزرگ مـيتواند مجهز به سيستم راديولوژي باشـد. و در ايـن صـورت بايـدديوارهاي C_Arm اتاق سـر بکوبي شود . ۶*۴٫٢

(٫٢۵٢ متر مربع)

 

فضاي آندوسکوپي و کلونوسکوپي ٢

 ٢

سقف کاذب از جنس

پانل هاي آنتي باکتريال

قرنيز به ارتفاع

١٠ سانتيمتر مابقي اندود گچ و دو

گچه پرداختي + رنگ روغني مات

سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سـانتي متر يـاکفپوش وينيلمطب مغز و اعـصاب شـامل فـضا ي مشاوره و معاينه مـشابه سـاير مطب هاست ولي  فـضا هاي جـنبي بـه شرح ذيل مجـاورا ين تخـصص موجـودباشد.

۱-   اتاق نوارمغز EEG

۲-   اتــاق نــوار ماهيچــه اي EMG

 

 ۶*٣

(١٨ متر مربع)

 

مطب مغز و

اعصاب 

٢

 ٣

معمولا دستگاههای نوار مغز نبايد مجـاوردستگاههای برقي با ولتـاژ بـالا باشـندزيرا باعث وجود پارازيت در دستگاه EEG ميشودبه همين دليل کابين مسئول بخـش هـم بـه صورت مجزا در نظر گرفته مي شـود تـا درموقع ثبت نوار مغز به جـز بيمـار شـخص ديگري در اتاق حضور نداشته باشد.سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سـانتيمتر يـاکفپوش وينيلاين اتاق به عنوان فضا ي مکمـل کلينيک اعصاب در نظر گرفته  ميشود ۴٫٢*٣

(۶١٢٫ متر مربع)

 

اتاق نوار مغز

 (EEG)

الکتروانسفالوگرافي 

٢

 ۴

تکنيک Electromyograph. روشي اسـت کـه بـرمبناي ثبت تکانه ها ي الکتر يکي که ناشـي از انقباض و رهايي ماهيچه ا ي است عمـل مي کند .سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سـانتيمتر يـاکفپوش وينيلاين اتاق در کلينيک اعـصاب درنظر گرفته مـي شـود و از نظـرملاحظات فضا يي مانند اتاق  نوارمغز است . ۴٫٢*٣

(۶١٢٫ متر مربع)

 

اتاق نوار ماهيچه اي

 (EMG)

٢

 ۵

سقف کاذب از جنس

پانل هاي آنتي باکتريال

قرنيز به ارتفاع

١٠ سانتيمتر مابقي ا ندود گچ و دو

گچه پرداختي + رنگ روغني مات

سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سـانتي متر يـاکفپوش وينيلاين مطب شامل فضاها ي معا ينه ومشاوره است اتاق معا ينه با يستي به شکلي باشـد کـه بتوانـد درصورت لزوم  تاريک شـود . همچـنين در نظـر گـرفتن سـينک در اتـاق معاينه الزامي است . ۶*٣

(١٨ متر مربع)

 

مطب اورولوژي ٢

 ۶

توضيحات سقف نازک کار يديوارها نازک کاري کف  مکانيابي  طراحي و فضاسطح يا ابعاد تقريبيفضا  (متر مربع) نام فضا
سقف کاذب از جنس

پانل هاي آنتي باکتريال

قرنيز به ارتفاع

١٠ سانتيمتر مابقي اندود گچ و دو

گچه پرداختي + رنگروغني مات

سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سـانتي متر يـاکفپوش وينيلاين مطب شامل فـضا ي معا ينـه ومشاوره است . اتاق معا ينه مطب گوش و حلق  بيني مي توانـد همـان اتاق اد يـومتري( اتـاق شـنوا ييسنجي) باشد. ۶*٣

(١٨ متر مربع)

 

مطب گوش وحلق وبيني  ٢

 ٧

سقف کاذب از جنس تايل آگوستيکقرنيز  وينيل مابقي طبق مشخصات سازندهموزائيک + کفپـوش يا کفپوش ريختگيدر صورتي که ا يـن اتـاق داخـل اتاق معاينه در نظر گرفته شود مـساحتي حـدود ۴ مـتر مربـع بـه اتــاق معاينــه بــرا ي انجــام آزمايشات شنوا يي سنجي کافي  است.۶ متر مربعاتاق شنوايي سنجي 

(اديومتري )

٢

 ٨

سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سـانتيمتر يـاکفپوش وينيلفضاي مشاوره و معا ينه اين مطب همانند ساير مطب هاسـت امـا ازحيث تجهيزات تفاوتهايي دارد . ۶*٣

(١٨ متر مربع)

 

مطب ارتوپدي  ٢

 ٩

سقف کاذب از جنس

پانل هاي آنتي باکتريال

قرنيز به ارتفاع

١٠ سانتي متر مابقي اندود گچ و دو

گچه پرداختي + رنگروغني مات

سقف پلاک به ضخامت۵/٢ سـانتي متر يـاکفپوش وينيلفــضاي اتــاق بــستگي بــه نــوع دستگاهي که بـرا ي ايـن منظـورخريداري مي شود ، دارد در نوع متعارف ، لازمـست فـضا يي بـرا ي جايگيري تخت سنجش چگالي  و فـضا يي بـراي کـار اپراتـور و گـزارش نويسي در نظر گرفته شود . ۴٫٢*٣

(۶١٢٫ متر مربع)

 

اتاق  سنجش

تراکم استخوان

٣

 ٠

سقف کاذب از جنس

پانل هاي آنتي باکتريال

قرنيز به ارتفاع

١٠ سانتي متر مابقياندود گچ و دو

گچه پرداختي + رنگ روغني مات

سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سـانتي متر يـاکفپوش وينيلنور اتـاق با يـد قابـل تنظـيم باشد . مطب چـشم پزشـکي شـامل فضاي اتا ق تعيين انکسار ديـد واتاق مشاوره است . فاصله چـشم بيمار از صـفحه تعـيين انکـسارديد بايد ۶ متر باشد . ۶٫۶*٢٫۴

(۴٫٨۵١ متر مربع)

 

اتاق تعيين

انکسار ديد

٣

 ١

سقف کاذب از جنس

پانل هاي آنتي باکتريال

قرنيز به ارتفاع

١٠ سانتي متر مابقياندود گچ و دو

گچه پرداختي + رنگروغني مات

سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سـانتي متر يـاکفپوش وينيلاين اتاق محلي بـرا ي ميـز کـارپزشک و مصاحبه اول يه با بيماراست . ٣*٣

(٩ متر مربع)

 

اتاق مشاوره  ٣

 ٢

سقف کاذب از جنس

پانل هاي آنتي باکتريال

قرنيز به ارتفاع

١٠ سانتي متر مابقياندود گچ و دو

گچه پرداختي + رنگروغني مات

سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سـانتي متر يـاکفپوش وينيلفضاي معا ينـه و مـشاوره پزشـکمتخصص قلب ، مشابه الگو ي تيـپ است اما سا ير فضاها ي مرتبط بااين تخصص به شرح ذيل است .

۱-     اتاق الکتروکارديوگرافي

۲-     اتاق اکوکارديوگرافي

۳-     اتاق تست ورزش

 ۶*٣

(١٨ متر مربع)

 

اتاق معاينه و مشاوره قلب  ٣

 ٣

توضيحات سقف نازک کار يديوارها نازک کاريکف  مکانيابي  طراحي و فضاسطح يا ابعاد تقريبيفضا  (متر مربع) نام فضا
در ا ين اتـاق بـا انجـام تـست  EKG  ازسيگنال قلب بيمار رکورد گ يري مي شود .سقف کاذب از جنس

پانل هاي آنتي باکتريال

قرنيز سنگ پلاک بهارتفاع ١٠ سانتيمتر مابقي اندود گچ و دو

گچه پرداختي + رنگروغني مات

سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ســانتي متر يــاکفپوش وينيل ٣٫۵*٣٫۵

(۵١٢٫٢ متر مربع)

 

اتاق

الکتروکارديو گرافي 

٣

 ۴

اکوکارديوگرافي يک روش غـير تهـاجم ي بـرا ي تصوير برداري از قلب است .سقف کاذب از جنس

پانل هاي آنتي باکتريال

قرنيز سنگ پلاک به ارتفاع ١٠ سانتيمتر مابقي اندود گچ و دو

گچه پرداختي + رنگ روغني مات

سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ســانتي متر يــاکفپوش وينيلاکوکارديوگرافي ممکن است در يـک اتاق معا ينه عادي انجام شود ولي اتاق با يد آرام باشـد مهمتر يـن مساله تنظـيم نـور اتـاق اسـت بنابراين اگر اتاق پنجره دارد،بايد قابل تار يک شدن باشـد .لازمــست فــضا  يي بــراي ذخــيره نوارهاي ضبط شده پيشبيني شـود. ۴٫٢*٣

(۶١٢٫ متر مربع)

 

اتاق

اکوکارديو گرافي 

٣

 ۵

تـــست ورزش ، روشـــي بـــراي مـــشاهده فعاليتهاي قلب بيمار در حال تحرک است .سقف کاذب از جنس

پانل هاي آنتي باکتريال

قرنيز سنگ پلاک بهارتفاع ١٠ سانتي متر مابقي اندود گچ و دو گچه

پرداختي + رنگ روغني مات

سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ســانتي متر يــاکفپوش وينيل سيستم تهويه و تعويض هوا درآن به شکلي باشد که علاوه بر تامين اکــسيژن لازم بــراي فعاليــت فيزيکي بيمـار ، از تجمـع بـوي ناشــي از تعــرق در ايــن فــضا جلوگيري شـود . عـلاوه بـر ا يـن دستگاه مزبـور ، با يـستي فـضا ي لازم جهت استقرار اپراتور نيـز پيبشيني شود . ۴٫٢*٣

(۶١٢٫ متر مربع)

 

اتاق تست

ورزش 

٣

 ۶

اتاق معا ينه را معموًلا موکت مي کنند ولي به فاصله حداقل ٩٠ سانت يمتر از  سينک راپارکت يـا کفپـوش مـی شـود .   بهـتر اسـت دراتاق معا ينه زنا ن و زا يمان يک پنجـره در نظر گرفته شود .سقف کاذب از جنس

پانل هاي آنتي باکتريال

قرنيز سنگ پلاک بهارتفاع ١٠ سانتي متر مابقي اندود گچ و دو گچه

پرداختي + رنگ روغني مات

سنگ پلاک به ضخامت۵/٢ســانتي متر يــاکفپوش وينيل در يک طراحـي مناسـب، بيمـاربايد بتواند به راحـتي  و بـدون مشکل از مسيرهاي مستقيم و بدون شکن يا پله هـا ي اضـافي  در بخـش رفت و آمـد کنـد . ارجـح اسـت علاوه بر مطب،  فضايی مجزا جهـت معاينه بـا سـرويس بهداشـتی درنظر گرفته شود. ۶*٣

(١٨ متر مربع)

 

مطب زنان ٣

 ٧

سقف کاذب از جنس

پانل هاي آنتي باکتريال

قرنيز سنگ به ارتفاع ١٠ سانتيمتر مابقي سنگ به ارتفاع ١٠٠ سانتيمتر + اندود گچ ودو گچه پرداختي + رنگ روغني ماتسنگ پلاک به ضخامت۵/٢ سانتيمتر يا کفپوش وينيلاين اتاق بايد امکان استفاده

از حداکثر نور طبيعي را داشته  باشد .

 ٧٫٢*٣

(۶٢١٫ متر مربع)

 

سالن دندانپزشکي با سه يونيت  ٣

 ٨

توضيحات سقف نازک کار يديوارها نازک کاريکف  مکانيابي  طراحي و فضاسطح يا ابعاد تقريبي فضا  (متر مربع) نام فضا
رنگ روغني

نيم مات

کاشي تا زير سقفسراميک غير لغزندهبهتر است يک اتاق سربکوبي شده به عکسبرداري از فک و دندان اختصاص پيدا کند که مستقيما به اتاق جراحی دندان مرتبط شود.. مسئول عکسبرداري در موقع عکسبرداري از اين اتاق خارج م يشود . و دستگاه کنترل عکسبرداري معمولًا در خارج از اتاق قرار  دارد . ۶*٣

(١٨ متر مربع)

 

فضاي عکسبرداري از دندان

(عسکبرداري پانوراميک ) و تاريکخانه

٣

 ٩

رنگ روغني

نيم مات

کاشي تا زير سقفسرام ي غک ير لغزنده اين فضا براي قالب سازي و ساختن دندان ، پ ي ب ش يني مي شود

. علاوه بر قفسه و پيشخوان کار،داراي محلي براي قرارگيري يک موتور برقي  جهت کارها ي قالب سازي است .

 ۴٫٢*٣

(۶١٢٫ متر مربع)

 

لابراتور

دندانسازي

۴

 ٠

رنگ روغني

نيم مات

قرنيز سنگ پلاک به ارتفاع ١٠ سانتي متر مابقي اندود گچ و دو گچه + رنگ پلاستيکسنگ يا موزائيک يا کف بتني٨ متر مربع

 

اتاق تابلو برق۴

 ١

رنگ روغني

نيم مات

قرنيز سنگ پلاک به ارتفاع ١٠ سانتي متر مابقي اندود گچ و دو گچه +  پرنگ لاستيکسنگ يا موزائيک يا کف١٠-٨  متر مربعانبار وسايل  ۴

 ٢

رنگ روغني

نيم مات

کاشي تا زير سقفسراميک غير لغزنده يا کفپوش٩ مترمربعرختکن پرسنل  ۴

 ٣

در صــورت محــدوديت فــضاابعاد  ٢٫٢*۵٫۴کفايت مي کند . پله فرار ميتواند بصورتبسته يا باز طراحی گردد.

درب پله فرار ضد آتش و انفجـار باشـد و بازشو آن بطرف داخل پله  باشد.

رنگ پلاستيک يا روغنی

نيم مات

 

رنگ روغني نيم مات  قرنيز سنگی لبه گردبه عرض ۵١ سانتيمتر 

سنگ

 

کف شوی ندارد

 

خروجي پلـه فـرار در طبقـه ايباز شـود کـه بـه محوطـه بـيرونساختمان ( معمـولا طبقـه همکـف )ارتباط داشته باشد.١٠متر مربع٭  پله فرار ۴

 ۴

اندود ماسه

و سيمان

قرنيز : سنگ پـلاک دو تيـــشه بـــه ارتفــــــــاع ٠۵سـانتيمتر، مـابقي سنگ تا زير سقفکف بتني (بتن درجا)لازم است که ورودي آمبـولانس از بيرون کامًلا در معرض ديـد و بـه  شکل واضحي نشانه گذاري شود .٠۶٣٫ *٠۶٩٫ تخليه بيمار :

٠۶٣٫*٠۶٣٫ استقرار آمبولانس:

۶*٣٫۶٠

٭٭پارک آمبولانس

(شامل فضاي تخليه بيمار و قرارگيري آمبولانس)

۴

 ۵

.

توضيحات کلي :

 

 • درمانگاه به موسسه اي اطلاق مي شود که بطور شبانه روز ي بيماران سرپايي را براي درمان مي پذيرد و درآن محل مي توان موارد فوري
 • نيازمند کمک هاي ويژه را حداکثر ٢۴ ساعت تحت نظر قرار داد. درصورت عدم بهبودي و داشتن مشکلات خاص و نيازمند به خدمات بيشتر
 • بايستي در طول اين مدت هماهنگي لازم جهت اخذ پذيرش و اعزام به بيمارستان در صورت لزوم فراهم گردد .
 • درمانگاهها بر حسب نوع فعاليت به درمانگاه هاي عمومي و تخصصي تقسيم ميگردند .
 • جداول پيوست شامل فضاهاي تشکيل دهنده درمانگاههاي عمومي و تخصصي مي باشد .
 • درمانگاه تخصصي موسسه اي است به منظور ارائه خدمات تشخيصي و درماني در يکي از رشته هاي تخصصي پزشکي
 • (نظير درمانگاه تخصصي قلب و عروق و …) و يا تشخيص و درماني چند بيمار مشخص (نظير درمانگاه تخصص ي بيمار ي ديابت و …)
 • که متخصصين رشته هاي مختلف در آن همکار ي مي نمايند و طبق ضوابط موضوع آئين نامه هاي مربوطه تاسيس مي شود .
 • فضاهاي مربوط به هر درمانگاه تخصصي بر اساس آئين نامه تاسيس هر درمانگاه و همچنين انواع تخصص درمانگاهها تعر يف مي شوند
 • افزايش بخشهاي پاراکلينيک نظير داروخانه ، آزمايشگاه ، راديولوژي ، فيزيوتراپي و … در چارچوب سطح بندي خدمات و مقررات هر يک
 • از آيين نامه هاي مربوطه وپس از تصويب در کميسيون قانوني مربوطه ممکن خواهدبود.
 • ساختمان درمانگاه و تعداد اتاقها و کليه شرايط لازم براي تهويه ، نور ، سيستم هاي حرارتي و برودتي بايد منطبق با اصول بهداشتي و فني بوده
 • و مورد قبول، تصويب وزارت يا دانشگاه و دانشکده مربوطه قرار گيرد .
 • در درمانگاههاي عمومي رعايت حداقل سطح ٣٠٠ متر مربع بدون در نظر گرفتن فضاي لازم جهت بخشهاي پاراکلينيک است .
 • در درمانگاههاي عمومي حداقل تعداد ۶ اتاق و يک سالن انتظار رعايت گردد .
 • در صورتيکه درمانگاه در طبقات همکف ، اولي زير زمين ساختمان نباشد ، تعبيه آسانسور جهت انتقال بيماران ضروري است .
 • حداقل عرض پله هاي اصلي درمانگاه ١٢٠ سانتيمتر در نظر گرفته شود .
 • رعايت کليه موازين فني و بهداشتي الزامي است .
 • هر درمانگاه بايستي داراي درب ورودي اصلي مستقل از ساير طبقات يا واحدها ي ديگر باشد .در صورت داشتن درب مشترک رضايت کتبی
 • کليه مالکين واحدهاي مجتمع غير پزشکی در اين خصوص و رعايت موازين بهداشت عمومي و محيط با تاييد دانشگاه / دانشکده مربوطه الزامي است.
 • تائيد نقشه ساختماني درمانگاه توسط دفتر فني دانشگاه انجام ميگيرد .
 • حداقل تخت هاي لازم جهت تزريقات پانسمان و سرم درماني و تحت نظر ، ۶ عدد با تفکيک فضاي لازم براي خانمها و آقايان در نظر گرفته شود.
 • پيش بيني لازم براي کليه اقدامات ايمني از جمله اطفاي حريق شده باشد .
 • موارد ذکر شده در قسمت نازک کاري (کف ، ديوارها و سقف) بصورت گزينه پيشنهادي است .

٭    ضوابط مربوط به  طراحی پله فرار در درمانگاهها  بر اساس ضوابط و قوانين شهرداری ميباشد.

٭٭  ضوابط مربوط به استقرار آمبو لانس مطابق آئين نامه تاسيس درمانگاه ميباشد.

 

 

منابع :

 • مطالعات مهندسي مشاور ماهر و همکاران تحت عنوان نيازسنجي ، فضايابي و الگوي طراحي بيمارستانهاي ٢٠٠ تختخوابي – (جلد ٢١ – درمانگاه و داروخانه)
 • ضوابط طراحي ساختمانهاي اداري –( نشريه ١٧٨ سازمان مديريت و برنامه ريزي )
 • آيين نامه تاسيس درمانگاه عمومي و تخصصي