پروژه جناب آقای حسامی

این واحد مسکونی به مساحت ۱۳۳ مترمربع در

 

اصفهان، خیابان سعادت واقع شده است.