امور مرتبط با شهرداری ها

با توجه به مراجعات مکرر به شهرداری های پانزده گانه شهر اصفهان

 

و با اخذ وکالت کاریاز کارفرمایان اکان تسریع در انجام هریک از خدمات

 

ذیل توسط نمایندگان دفتر ۱۸۲۳ میسر می باشد.

 

 

  • اخذ پروانه ساختمان از شهرداری های پانزده گانه اصفهان

 

  • اخذ پایان سفت کاری از شهرداری های پانزده گانه اصفهان

 

  • اخذ پایان کار از شهرداری های پانزده گانه اصفهان

 

  • تهیه نقشه های وضع موجود

 

  • کمسیون ماده صد