modern

معماری مدرن

تحولات رخ داده در حوزه معماری طی سه دهه ی پایانی قرن گذشته در غرب باعث متزلزل ساختن ارکان تنهاسبک فراگیری و جهانی، در بخش عمده ای از قرن بیستم یعنی معماری سبک مدرن گردید. ... ادامه مطلب